Summary of the XXII Conference

Summary of the XXII Conference

XXII KONFERENCJA

z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO – ESG

Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej

 – warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju.

Mazurskie Centrum Kongresowe, Hotel „Gołębiewski”

Mikołajki, 25 listopada 2022 r

To już XXII Konferencja z cyklu „Edukacja Menedżerska Budowlanych” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach odbyła się konferencja pt. ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO – ESG. Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej – warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju”.

Konferencja stała się forum dyskusyjnym dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów o stanie, problemach i potrzebach rewitalizacji w Polsce. Uczestniczyło w niej 70 osób, wygłoszono 15 referatów prezentacji.

W sesji pierwszej Porozmawiajmy o prawie przedstawiono trzy referaty – prezentacje. Jedną z nich dotyczącą Ustawy o rewitalizacji 29 października 2015 r., która jest podstawowym źródłem prawa w rewitalizacji, przedstawił Pan Michał Gil, dyrektor w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Ustawa uregulowała zarówno pojęcie, definicję jak i tryb postępowania w całym procesie rewitalizacji.

Praktykę stosowania tej Ustawy przedstawiła Pani Joanna Brzezińska – dyrektorka Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi. W oparciu o bogate doświadczenie stwierdziła, że rewitalizacja – zgodnie z Ustawą – stanowi próbę wyprowadzenia społeczności ze stanów kryzysowych. Aby była skuteczna wymaga ogromnej pracy, polegającej na włączeniu społeczności w nurt życia społecznego, uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu istotnych dla nich samych decyzji, zapewnienia wszystkim równych szans, zamiast pogłębiania nierówności społecznych i ekonomicznych.

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpienia prof. dr inż. Krzysztof Motzko, dyrektora Zarządzającego w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Podzielił się doświadczeniami spółdzielni mieszkaniowej, w której kieruje procesami rewitalizacji.

W sesji drugiej Rewitalizacja to nie tylko budowanie warunki finansowania projektów rewitalizacyjnych przedstawiła Pani Agnieszka Starczewska – dyrektorka Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródła finansowania to m.in. programy krajowe i państwowe fundusze celowe, fundusze europejskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki własne podmiotu realizującego projekt, inne źródła finansowania.

O technologii stosowania i warunkach bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych w pracach rewitalizacyjnych przy zastosowaniu rusztowań systemowych (modułowych) mówili przedstawiciele firmy ULMA Construccion Polska S.A. Pan Krzysztof Orzełowski Dyrektor Marketingu Członek Zarządu i Pan Bartosz Adamczyk Menedżer ds. Rusztowań.

Rusztowania modułowe to tymczasowe konstrukcje budowlane, których charakter konstrukcyjny umożliwia wpasowanie się w skomplikowane formy obiektu budowlanego w rewitalizowanym obszarze, a szybki montaż pozwala na bezpieczne wykonywanie prac budowlanych.

Kolejną prezentację „Green Remediation – zrównoważone zielone budownictwo zaczyna się od gruntu” przedstawiła Pani Monika Michalska inżynier ds. rozwoju rynku z firmy REMEA sp. z o.o. Zrównoważona remediacja, badanie gruntu, ziemi, wód gruntowych w celu usunięcia historycznych zanieczyszczeń, przywrócenie bioróżnorodności na terenach poprzemysłowych, które ponownie będą wykorzystane do celów mieszkaniowych i rekreacyjnych.

Pan Piotr Falkowski Kierownik Pracowni Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SA przestawił nowoczesne technologie pomiaru i obrazowania w inwentaryzacji architektonicznej rewitalizowanych obiektów budowlanych (w tym zabytków).

Sesja trzecia to „Gospodarka zrównoważonego rozwoju bez niszczenia planety”. Dobry kierunek wykorzystania zasad zrównoważonego budownictwa w działaniach rewitalizacyjnych wskazały systemy certyfikacji stosowane w budownictwie, które dotyczą oceny budynków pod względem standardów zrównoważonego rozwoju, w tym oceny cyklu życia budynku, w szczególności spełnienia wymagań związanych z ekologią, oceniającą ich wartość ekonomiczną, społeczno-kulturową i techniczną.

Ocena cyklu życia budynku LCA – lepsza charakterystyka budynków krokiem do dekarbonizacji sektora” to tytuł prezentacji, którą przedstawiła pani Wioletta Fabrycka – właścicielka firmy A propos Wioletta Fabrycka.

Transformacje światowe ESG to obszary: ŚRODOWISKO, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŁAD KORPORACYJNY.

Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence), która ma za zadanie zwiększyć publiczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, poprzez zobowiązanie do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

„To wielkie wyzwanie, które może być decydujące w przetrwaniu firmy w warunkach zrównoważonego rozwoju” mówił w swoim wystąpieniu Transformacja świata wg ESG. Dlaczego warto rewitalizować a nie burzyć? Pan Mariusz Witkun – Prezes firmy Trebbi Polska. To nie tylko raportowanie wskaźników niefinansowych, to kompleksowy wymóg przemodelowania każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W sesji czwartej Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i terenów poprzemysłowych przedstawiono trzy prezentacje wykonanych rewitalizacji obszarowych.

Rewitalizację na powierzchni 140 hektarów Przedsiębiorstwa Państwowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 w Warszawie przedstawił Pan dr inż. Janusz Sobieraj Prezes Zarządu Korporacji RADEX SA – wykonawca rewitalizacji. Przedsięwzięcie zrealizowano wspólnie z władzami gminy finansowane środkami budżetu skarbu państwa. Celem rewitalizacji była aktywizacja gruntów przeznaczonych przez gminę pod budownictwo mieszkaniowe oraz rewitalizacja środowiska przyrodniczego zdegradowanego obszaru Fortu Bema.

Rewitalizację zdegradowanego, zabytkowego budynku i jego adaptację do nowych potrzeb (dom studencki) przedstawili Panowie z firmy ERBUD SA – Marcin Kostecki Dyrektor Zespołu Budów i Sylwester Robacki Kierownik Budowy.

Sesję czwartą zakończyła prezentacja Pana Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku. Stwierdził, że wielka rewitalizacja miasta Ełku – 172 hektary (8,17% powierzchni miasta) jest możliwa dzięki szerokiemu wsparciu, akceptacji i zaangażowaniu społeczności lokalnej zgromadzonej w Ełckim Centrum Rewitalizacji.

Końcowy element konferencji to panel dyskusyjny, uczestnikami którego byli: Pan Marek Garliński – Przewodniczący Rady PSMB, Pan Michał Gil – Ministerstwo Rozwoju i Technologii DPP, Pan Józef Zubelewicz – ERBUD SA, Pan Marek Zdziebłowski – Prezes Zarządu Builder Corp Sp. z o.o, dr inż. arch. Marta Promińska – STRABAG Sp. z o.o., Pani Joanna Brzezińska – Urząd Miasta Łodzi, Pan Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Jak rewitalizować zgodnie z założeniami urbanistycznymi zachowując unikatowy charakter miejsca, ale z nowymi funkcjami i wygodą dla mieszkańców był tematem przewodnim dyskusji. Wysoko oceniono realizowane programy rewitalizacji w Łodzi i Ełku. Uznano, że rewitalizacja to skomplikowany i długotrwały proces, który poza robotami budowlanymi wymaga ogromnej pracy, polegającej na budowaniu spójnych społeczności lokalnych. To one gwarantują sukces podjętych działań rewitalizacyjnych mówił Prezydent Ełki i przedstawicielka Urzędu Miasta Łodzi. Dyr. Gil z MRiT poinformował o pracach nad Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której opublikowanie przewiduje się na I kw. 2023 roku. Ustawa zmierza w kierunku zwiększenia uprawnień gminy do decydowania o warunkach zabudowy; modyfikuje procedury planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezes Zubelewicz zwrócił uwagę na potrzebę większych zachęt dla inwestorów prywatnych do współpracy przy realizacji gminnych programów rewitalizacyjnych – wzorem państw europejskich.

dr inż. arch. M.Promińska mówiła o wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie Strabag. Stwierdziła, że taksonomia wymusza efektywność energetyczną budynku, stosowania materiałów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, certyfikację wielokryterialną na obiektach. Uznała, ze jest potrzeba dyskusji nad wykorzystaniem Ustawy o PPP do realizacji gminnych programów rewitalizacyjnych.

Prezes Garliński wysoko ocenił wystąpienia przedstawicieli samorządu z Ełku i Łodzi. Uznał, że prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwiększające uprawnienia gminy, to krok w dobrym kierunku.

Prezes Zdziebłowski wyraził pogląd, że ze względu na skomplikowany charakter robót budowlanych, związane z tym względy ekonomiczne, należy zastanowić się, czy rewitalizacja przyniesie oczekiwane społeczne korzyści i czy czasami nie zrezygnować z rewitalizacji na rzecz rozbiórki.

Organizatorzy konferencji podziękowali uczestnikom za udział w wydarzeniu a prelegentom za wysiłek i pracę włożoną w przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Z konferencji zrealizowano film, który udostępnimy poniżej.

Janusz Zaleski

Wiceprezes Zarządu PSMB

Film z konferencji:

Galeria oraz podziękowania:

Dziękujemy sponsorom i partnerom za pomoc i wsparcie, bez którego zorganizowanie Konferencji na tak wysokim poziomie byłoby trudne.

Sponsorzy Konferencji

Firmy wspierajace PSMB (więcej informacji po kliknięciu w nazwę firmy)

Patroni medialni

en_GBEnglish (UK)