ROTES

ROTES – Zwiększenie atrakcyjności szkolenia zawodowego dla dekarzy z uwzględnieniem najnowszych standardów branżowych

Cele
Projekt ROTES ma na celu zwiększenie oferty, jakości i przydatności szkolenia zawodowego dla dekarzy, aby odpowiedzieć na
potrzeb rynku pracy oraz pojawiające się potrzeby i niedopasowania w zakresie umiejętności zawodowych, wynikającye z szybkiej ekologizacji i
cyfryzacji sektora budowlanego.
Rezultaty
Projekt przewiduje realizację następujących 6 rezultatów:
1. Oparte na dowodach, wymierne efekty uczenia się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, uzyskane poprzez konsultacje z organizacjami szkoleniowymi, akademickimi oraz rzeczoznawcami i ekspertami
2. Instytucje formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe i ewaluacyjne oraz zestaw narzędzi dla trenera prowadzącego kursy
3. Szkoleniowa gra symulacyjna online wspierająca indywidualną naukę we własnym tempie
4. 5 seminariów szkoleniowych na miejscu (1 na moduł) i 5 wirtualnych warsztatów na temat korzystania z gry symulacyjnej, z udziałem 1100 wykwalifikowanych dekarzy
5. Zarys unijnych wymagań zawodowych dla dekarzy i zaktualizowane profile zawodowe
6. Dokument ze szczegółami unijnych kwalifikacji dla dekarzy
Wydarzenie upowszechniające
Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego (Info-Day) w każdym z krajów partnerskich w roku 2024 w celu promowania rezultatów projektu, zaprezentowania atrakcyjnych możliwości kariery i rozpoczęcia inicjatyw przekwalifikowania w krajach projektu.
Geneza
Przewiduje się, że sektor pokryć dachowych, część przemysłu budowlanego, którego roczne obroty w 2019 roku wyniosły ok. 80 miliardów euro, osiągnie 114 miliardów euro do 2027 roku, odnotowując skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 4,6%. Wzrost ten napędzany jest przede wszystkim pojawieniem się innowacji technologicznych, nowymi niszami rynkowymi (materiały przyjazne dla środowiska) oraz zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Niemniej pojawienie się nowych technik (zielone dachy, panele słoneczne), procesów wspomaganych komputerowo (oprogramowanie do projektowania), ulepszeń pokryć dachowych w połączeniu z nowymi wymaganiami dotyczącymi produktów/materiałów (np. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) oraz ambitnymi celami w zakresie efektywności energetycznej budynków (np. Zielony Ład – Strategia na rzecz fali renowacji dla Europy) przekształciły ten „tradycyjny” przemysł, stawiając nowe wymagania w miejscu pracy i prowadząc do niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
Ponad milion dekarzy w Europie wykazuje niedobory umiejętności związanych z nowymi technikami montażu i ekologicznymi materiałami, które są niezbędne, aby nadążać za trendami w branży i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na konstrukcje dachowe i renowacje. Warto zauważyć, że Komisja Europejska (2018) zalicza dekarzy do zawodów, w których występują niedobory wykwalifikowanych pracowników w UE.
Wyzwania
Rozwojowi sektora nie towarzyszy równie stabilny wzrost dostępnej wykwalifikowanej siły roboczej. Niedobory pracowników są jednym z głównych problemów wykonawców w branży pokryć dachowych, ponieważ doświadczeni robotnicy przechodzą na emeryturę, a poziom uzupełniania pozostaje stosunkowo niski. Branża zauważa również niezgodność między umiejętnościami/wiedzą nabytą przez pracowników w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a zwłaszcza uczenia się w miejscu pracy (WBL), które jest nieodzowną częścią szkoleń branżowych, a umiejętnościami potrzebnymi w miejscu pracy.
Ponieważ zmieniająca się sytuacja zwiększyła zapotrzebowanie na wykwalifikowanych dekarzy, potrzeba wyposażenia obecnych i przyszłych monterów dachów w nowe i pogłębione (zarówno techniczne i nietechniczne) kompetencje/umiejętności stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek. Rozwijanie umiejętności poprzez podwójny system kształcenia i szkolenia zawodowego (łączący kształcenie zawodowe i praktyki) jest uważane za najskuteczniejsze i długoterminowe rozwiązanie przyciągające młodych pracowników i zaradzenie panującemu niedoborowi wykwalifikowanych, sprawnych pracowników.
Cele
1. Zaktualizowanie wymagań zawodowych dla dekarzy, by odzwierciedlały obecne potrzeby i braki w zakresie umiejętności związanych z ekologią, cyfryzacją i BHP.
2. Opracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania i dostosowanie treści szkoleniowych do podwójnego szkolenia zawodowego w zakresie technik montażu/konserwacji ekologicznych dachów, wykorzystania narzędzi cyfrowych i przestrzegania BHP.
3. Wprowadzenie nowoczesnych, elastycznych metod prowadzenia szkoleń i rozpowszechnienie ogólnodostępnych zasobów pedagogicznych w celu wspierania nabywania umiejętności we własnym tempie oraz poprawy nuki organizacyjnej.
4. Wspieranie instytucji szkolenia zawodowego w integracji materiałów z projektu i dostosowaniu ich ofert kształcenia do nowych potrzeb w branży.
5. Wspieranie kapitalizacji rezultatów projektu ROTES w praktyce kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez walidację, uznawanie i integrację odpowiednich wymagań zawodowych z ramami kompetencji i systemami certyfikacji.
pl_PLPolski