CODESMA

Akronim Projektu: CODESMA

Tytuł Projektu: Construction and demolition waste management training for site managers – Szkolenie w zakresie zarządzanie odpadami budowlanymi, rozbiórkowymi i wyburzeniowymi dla inżynierów i kierowników budowy.

Numer Projektu: 2017-1-UK01-KA202-036562

Adres strony www: www.codesma.eu

Czas trwania: 01/10 2017- 31/03/2020

Cel Projektu

Projekt CODESMA jest partnerstwem strategicznym w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział 5-ciu partnerów z 5-ciu krajów, w tym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. Celem projektu jest wsparcie systemu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) dla inżynierów i kierowników budowy w tematyce odpadów budowlanych, rozbiórkowych oraz wyburzeniowych (Construction&Demolition) poprzez: odpowiedź na zapotrzebowanie na nowoczesne szkolenia oraz opracowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources – OER) zapewniających łatwy i darmowy dostęp do szkoleń on-line oraz certyfikacji w tym obszarze.

Mając na uwadze ten cel, rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnych kursów w tematyce zarządzania odpadami, w celu wsparcia inżynierów i kierowników budowy w pozyskaniu nowych umiejętności związanych ze świadomym i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami i odpadami, zwiększeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierów i kierowników budowy w tym zakresie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (Construction&Demolition Waste) stanowią blisko 1/3 całości powstałych odpadów w Unii Europejskiej. Inicjatywy promowane przez Komisję Europejską takie jak Protokół Dotyczący Zarządzania Odpadami Budowlanymi i Rozbiórkowymi, Strategia Dla Budownictwa 2020 (2012), Współpraca w Zakresie Możliwości Efektywnego Zużycia Zasobów w Sektorze Budowlanym (2014) oraz Pakiet Gospodarki Okrężnej (Circular Economy 2015), pokazują duży nacisk położony na zwiększenie świadomości i wiedzy w europejskim sektorze budowlanym dotyczącej zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Spowodowało to duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów z dziedziny budownictwa, a szczególnie kierowników budowy, przeszkolonych w tematyce procedur dotyczących zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w zakresie:

 • Nadzoru robót budowlanych w kontekście identyfikacji odpadów, segregacji i składowania w miejscu ich powstawania,
 • Wprowadzenie w życie planu zarządzania odpadami dla robót budowlanych,
 • Zapewnienia przestrzegania procedur BIOZ,
 • Konsultacji z klientem/inwestorem, pracownikami i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Założenia

Celem projektu jest wsparcie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) dla kierowników budowy w zakresie zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi poprzez: odpowiedź na zapotrzebowanie na szkolenia zgodne z priorytetami UE dotyczącymi zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi wraz z opracowaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources – OER) zapewniających darmowy i łatwy dostęp do certyfikowanych szkoleń on-line. W projekcie zostało utworzone partnerstwo strategiczne złożone z instytucji zarówno ze strony edukacyjnej (dynamicznie działające ośrodki szkolenia zawodowego VET w krajach partnerskich), jak i ze strony firm zatrudniających personel budowlany (duże podmioty działające na rynku budowlanym). Mając na uwadze te cele, rezultatem projektu będzie innowacyjny kurs o tematyce zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w celu pomocy kierownikom budowy od których wymagana jest wiedza z zakresu kompetencji związanych z zarządzaniem budową oraz świadomością dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Planowane działania

 • Opracowanie zasobów edukacyjnych i kursu modułowego odpowiadającego na zapotrzebowanie na umiejętności związane z zarządzaniem odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi na budowie.
 • Udostępnienie otwartych metod szkoleniowych w tym zakresie (OER i VOOC – Otwarty Kurs Szkoleniowy On-line (Vocational Open Online Course)).
 • Promowanie i opracowanie planu wprowadzenia zasad integracji umiejętności zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi na budowie w istniejący system standaryzacji i certyfikacji w UE.

Projekt CODESMA ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Promowanie i udział rosnącej liczby uczestników kursów VET w planowanych kursach OER oraz VOOC opracowanych w projekcie CODESMA, poprzez desyminację, wdrożenia i realizację kursów minimum trzy lata po zakończeniu projektu.
 2. Pomoc co najmniej 20 ośrodkom szkolenia zawodowego VET w krajach UE we wprowadzeniu opracowanych w projekcie modułów i rezultatów.
 3. Dalsze promowanie wdrażania systemu certyfikacji i akredytacji będących efektem opracowanego planu ramowego integracji kursów i umiejętności zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w europejski system certyfikacji i standaryzacji. Jednym ze sposobów promowania rezultatów będzie rozesłanie informacji do kluczowych organizacji i decydentów działających na poziomie UE.

Grupy docelowe

 • Kierownicy budowy sektora budowlanego
 • Organizatorzy kursów i szkoleń zawodowych VET
 • Interesariusze i stowarzyszenia z sektora budowlanego
 • Decydenci

Broszura informacyjna

pl_PLPolski