• Wywiad konferencja Mikołajki

  PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE TO WIELKA SZANSA DLA REGIONÓW. WYWIAD Z JANUSZEM ZALESKIM

  na zdjęciu: Janusz Zaleski

   

  22 listopada w Mikołajkach odbędzie się jubileuszowa Konferencja, której przewodnim hasłem będzie „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”. To wieka szansa, z której skorzystać mogą wszyscy, dlatego warto ten temat zgłębiać i o nim rozmawiać.  Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym – mówi mgr Janusz Zaleski EurBE, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa.

   

  Przed nami jubileuszowa Konferencja „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”. Jej organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. Na jakiej zasadzie działa Stowarzyszenie?

  Celem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa jako organizacji zrzeszającej osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych jest przygotowywanie i promowanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej.

  Tradycyjną już formą działania Stowarzyszenia są konferencje w Mikołajkach, odbywające się zwykle jesienią i poświęcone aktualnym problemom budownictwa.

  Wśród dotychczasowych tematów konferencji z cyklu Edukacja  Menedżerska  Budowlanych znalazły się: „Innowacyjność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju i konkurencyjności na rynku budowlanym”, „Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie (budowlanym). Jak zapobiegać zagrożeniom. Czy jesteśmy gotowi, by w porę wykryć i zareagować na cyberatak?” czy – jak trzy  lata temu – ”Biznes społecznie odpowiedzialny – w nieodpowiedzialnym świecie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa budowlanego”.

  Tegoroczna, jubileuszowa, bo dwudziesta konferencja poświęcona będzie partnerstwu publiczno-prywatnemu

  Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy konferencję w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach. Jej uczestnikami będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani i inwestorzy, ale również przedstawiciele rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22 listopada i poświęcona będzie tematowi:  „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”.

  Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu  o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej. 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, który to dokument jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Głównym celem Polityki PPP  jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne stało się  strategicznym projektem w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

  Rząd założył, że realizacja działań wynikających z Polityki PPP powinna przynieść wymierne efekty. Do końca 2020 r. m.in.  powinno zostać zawartych 100 nowych umów PPP,  wartość inwestycji realizowanych w tej formule powinna wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym a 40 %  wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych ma zakończyć się sukcesem, tj. podpisaniem umowy PPP.

  Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które jest centralną jednostką do spraw Partnerstwa Prywatno-Publicznego, zaprosiliśmy także reprezentantów  Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesów znaczących na rynku polskim firm budowlanych oraz samorządowców z całego kraju. Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Czego jeszcze możemy spodziewać się po tegorocznej konferencji?

  Program konferencji został tak opracowany, aby jej uczestnicy w części pierwszej wysłuchali referatów, treścią których jest: Wsparcie dla podmiotów publicznych, nowe możliwości i perspektywy; Główne postanowienia znowelizowanej ustawy o PPP z 19 września 2018 r.; Partnerstwo publiczno-prywatne a umowa o roboty budowlane. Prelegenci to znawcy tematu: Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz specjaliści ze znanych kancelarii prawnych.

  Część druga konferencji to tematyka dotycząca praw i obowiązków stron w ramach procesu wdrożenia przedsięwzięcia PPP. I tu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie mówił o tym jak przygotować wykonalny model podziału zadań i ryzyk w ramach przedsięwzięcia PPP.

  Firma HOCHTIEF jest przedsiębiorstwem z dużym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć PPP w kraju i za granicą. Prezes HOCHTIEF Polska SA i jej przedstawiciel z Niemiec przedstawią uczestnikom konferencji oczekiwania partnera prywatnego wobec strony publicznej i z czego one wynikają w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

  Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych Banku Gospodarstwa Krajowego zreferuje temat: rola, zadania i wsparcie banku w finansowaniu przedsięwzięć PPP.

  Ciekawą prezentację – Ryzyko budowy i ryzyko dostępności w projektach PPP – właściwa alokacja ryzyk w ppp. Realna odpowiedzialność Partnera Prywatnego. Korzyści budżetowe dla sektora  publicznego – przedstawi Dyrektor Finansowy Spółki Warbud SA.

  Mając na względzie edukacyjną działalność Stowarzyszenia zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC – projekt dotyczy programów edukacyjnych w 4 zawodach budowlanych na poziomie kształcenia zawodowego oraz projekty: DIAGNOSIS, CODESMA i URBAN BIM.

  Konferencja będzie też szansą do wzięcia udziału w dyskusji

  Trzecia część konferencji to samorządowy panel dyskusyjny – Dobre praktyki. W ramach panelu zaprezentujemy zrealizowane przedsięwzięcie w Mławie, przedstawi je Burmistrz Miasta Mława,  budowę budynków mieszkalnych w ramach PPP zaprezentuje Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku. Ciekawą prezentację, dotyczącą modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, przedstawi Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płock. BIM  (Building Information Modeling) jako narzędzie wspierające realizację inwestycji w formule PPP zaprezentuje przedstawiciel firmy Europtima Sp. z o.o.

  Konferencję zakończymy panelem dyskusyjnym, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli największych firm budowlanych: HOCHTIEF Polska SA, Warbud SA, ERBUD SA, Korporacja RADEX SA, PROCHEM SA, UNIBEP S.A. oraz przedstawicieli samorządów z Prezesem Zarządu Związki Powiatów Polskich, przedstawiciela Związku Miast Polskich – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Burmistrza Miasta Giżycka.

  Czy listopadowa konferencja to wielka szansa na wymianę doświadczeń?

  Oczywiście taki jest cel organizatorów. Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Osoby zaproszone  do przedstawienia referatów i prezentacji to specjaliści najwyższej miary. Nic tak nie kształtuje poglądów jak bezpośrednia rozmowa partnerów.

  Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

   

  Wywiad został opublikowany w portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć 26 października 2019r., został rozesłany w serwisie głównym 28 października 2019 r., w serwisie Fundusze i rozwój 30 października 2019r., a także trafił do wszystkich subskrybentów Dziennika Warto Wiedzieć.

   

  XX Jubileuszowa Konferencja w Mikołajkach

   

   INFORMACJA O XX JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI

  z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych

  nt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”

  Mazurskie Centrum Kongresowe Hotel „Gołębiewski”

  Mikołajki, 22 listopada 2019 r.

   

  Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy 22 listopada br. w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach.

  XX Jubileuszową Konferencję na temat:

  „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego.

  Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”

  Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

  Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  W trakcie konferencji zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS, CODESMA.

  Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji. Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych mogą Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel. Zachęcamy do wzięcia udziału  w wydarzeniu oraz o poinformowanie o nim innych, potencjalnie zainteresowanych osób.

   

  mgr Janusz Zaleski EurBE

  Wiceprezes Zarządu PSMB

   

  Program konferencji (link do pobrania).

  Karta zgłoszenia uczestnictwa – członkowie PSMB oraz niezrzeszeni (link do pobrania).

  Karta zgłoszenia uczestnictwa – członkowie PSMB oraz niezrzeszeni (link do elektronicznej wersji formularza).

  Karta zgłoszenia uczestnictwa dla samorządowców (link do pobrania).

  Karta zgłoszenia uczestnictwa dla samorządowców (link do elektronicznej wersji formularza).

   

     Aktualności

  Kontakt


  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

  ul. Emilii Plater 18
  00-688 Warszawa
   

  tel.: +48 22 326 00 03
  tel kom.: +48 609 518 660

  e-mail: psmb@psmb.pl

       Copyright © by PSMB 2012


  Realizacja: rychlak.design